INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA OSÓB KONTAKTUJĄCYCH SIĘ Z INOTIS CENTRUM LIKWIDACJI SZKÓD SP. Z O.O. PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY

Niniejszym, zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) informujemy, że Pani/Pana dane osobowe, w tym imię i nazwisko, adres mailowy, numer telefonu oraz inne Pani/Pana podane dobrowolnie w formularzu kontaktowym, będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) i c) RODO), w celach określonych przez Panią/Pana w formularzu kontaktowym..

Informujemy, że:

  1. Podanie danych jest dobrowolne i niezbędne do realizacji przedmiotu sprawy opisanej w formularzu kontaktowym.
  2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie INOTIS CENTRUM LIKWIDACJI SZKÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Bydgoszczy (85-451) przy ul. Grunwaldzkiej 229 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla którego w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzone są akta rejestrowe pod numerem KRS 0000554473, NIP 9671364610, REGON 36131281400000 („Administrator”).
  3. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych są następujące Agnieszka Kirsz iodo@inotis.pl, 519 805 833.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych będą wyłącznie pracownicy Inotis Centrum Likwidacji Szkód o ile będzie to wystarczające do realizacji przedmiotu sprawy. W przeciwnym razie, wyraża Pan/i zgodę na przekazanie swoich danych osobowych do podmiotów, których zaangażowanie wymaga przedmiot sprawy np. do obsługi kadrowej, obsługi BHP, ubezpieczenia grupowego, dostawcy usług IT, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz organów administracji skarbowej, sądowej, egzekucyjnej.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane wyłączenie przez okres realizacji przedmiotu zgłoszonej sprawy.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (tj. spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) ani organizacji międzynarodowych.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia części danych osobowych, przenoszenia swoich danych, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.